Educo

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen Educo.be en haar klanten. Wanneer de klant een bestelling plaatst aanvaardt deze klant de algemene verkoopvoorwaarden.

 • Met de omschrijving ‘sessie’ verwijst Educo naar een leseenheid. Met de omschrijving ‘cursus’ verwijst Educo naar een volledig lesprogramma dat bestaat uit meerdere sessies.
 • “Overmacht” betekent een onoverkomelijke en onvoorziene omstandigheid, die is ontstaan buiten de wil om van wie ze inroept en waarvan de gevolgen ondanks alle inspanningen niet hadden kunnen worden vermeden.
 • De Educo Nieuwsbrief, de mailings die Educo aan de klant bezorgt, de gegevens op de website, stelt Educo op met de informatie die beschikbaar is op het ogenblik van de redactie. Eventuele fouten of wijzigingen deelt Educo aan de klant mee onder de vorm van errata of kennisgevingen. In bepaalde omstandigheden kan Educo uit noodzaak tijdelijk of definitief een gegeven lesformule schrappen, waarbij het vanzelfsprekend is dat Educo zich inzet om aan de klant een alternatief voor te stellen.
 • De klant moet aan Educo alle nuttige informatie voor het goede verloop van de opleidingen doorgeven. Wanneer de klant onjuiste informatie doorgeeft die bijkomende kosten veroorzaken voor Educo, zullen deze kosten aan de klant doorgerekend worden. Educo kan alle kosten die voortkomen uit wijzigingen die de klant aan zijn oorspronkelijke bestelling aanbrengt, in rekening brengen.
 • Vanaf het ogenblik van de bestelling van een cursus of de inschrijving voor een sessie beschikt de klant over een termijn van 48 werkuren om wijzigingen aan te brengen aan zijn initiële bestelling. Wanneer deze termijn verstreken is, is de bestelling definitief en is het engagement van de klant bindend, onafhankelijk van de betaling van een voorschot.
 • De inschrijving voor een cursus kan persoonlijk in een opleidingscentrum van Educo, telefonisch, via mail, per brief of via de website van Educo gebeuren. De inschrijving verplicht de klant om de opleiding te volgen tijdens de periode en volgens het uurrooster die in dat document zijn opgegeven.
 • Wanneer het aantal personen dat ingeschreven is voor een opleiding lager is dan het minimale aantal of bij een belangrijke wijziging van de data of van het aantal uren die voorzien zijn voor de opleiding, kan Educo de cursus annuleren. In dergelijke gevallen zorgt Educo voor de terugbetaling van de totaliteit van het bedrag dat door de klant voor deze cursus is betaald, tenzij een beter akkoord wordt getroffen door de partijen.
 • Bij de in het programma van Educo vermelde prijzen zijn alle taksen inbegrepen.
 • Het inschrijvingsgeld moet ten laatste op de eerste dag van de cursus betaald worden. Educo behoudt zich het recht voor om de toegang tot de les te weigeren aan elke persoon die het saldo van zijn inschrijving niet heeft betaald, onverminderd het recht voor Educo om de volledige betaling van het inschrijvingsgeld te eisen.
 • De facturen van Educo zijn contant betaalbaar. Elke som die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest aan 1 % per maand, evenals met een forfaitaire administratievergoeding van 10 % met een minimum van € 45. Deze voorwaarde geldt niet voor cursussen waarvoor het gunsttarief aangerekend wordt.
 • Met uitzondering van bewezen overmacht blijft elke persoon die een cursus verlaat de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsgeld voor deze cursus verschuldigd.
 • De eventuele tussenkomst van de overheid in de betaling van het inschrijvingsgeld (bijvoorbeeld opleidingscheques), moet gemeld worden op het ogenblik van de inschrijving en moet gebeuren volgens de van kracht zijnde reglementeringen. De klant moet voor het begin van de opleiding het bewijs leveren van de tussenkomst en blijft alleen het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd indien deze tussenkomst niet wordt toegekend.
 • De lokalen die ter beschikking worden gesteld en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de deelnemers in het kader van hun lessen moeten “als goede huisvader” worden gebruikt. Elke beschadiging wordt in rekening gebracht.
 • Educo behoudt zich het recht voor om de toegang tot een les te weigeren aan een deelnemer van wie het gedrag belet dat de andere leden van zijn groep of de andere klanten van Educo hun les op een normale manier volgen. Elke uitsluiting om disciplinaire redenen gebeurt zonder terugbetaling of vergoeding.
 • Bij annulering van elk verzoek tot reservering van accommodatie voor het begin van de huur blijft een bedrag van 50 % van de totale prijs van de huur verschuldigd. Indien de annulering optreedt na het begin van de huurperiode, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
 • De klant staat in voor de schade die hij heeft berokkend aan Educo, aan zijn aangestelde en/of aan zijn vertegenwoordigers, door zijn fout of als gevolg van de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt beoordeeld via verwijzing naar het normale gedrag van een deelnemer aan een opleiding.

Annulering

 • Een annulering van een inschrijving voor een sessie of een cursus kan persoonlijk door de klant aan het onthaal van het opleidingscentrum waar hij zijn opleiding had moeten volgen, via mail of per brief.
 • Bij een annulering vraagt Educo een annuleringsvergoeding:

Annulering meer dan 31 dagen voor de opleiding: 8 % van de prijs van de opleiding.

Annulering tussen 31 en 15 dagen voor de opleiding: 25 % van de prijs van de opleiding.

Annulering tussen 14 en 8 dagen voor de opleiding: 50 % van de prijs van de opleiding.

Annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de opleiding: 75 % van de prijs van de opleiding.

Annulering op de dag zelf van de sessie of de cursus en niet verschijnen (no show): 100 % van de prijs van de opleiding.

 • De annuleringsvergoeding wordt niet aangerekend in geval van overmacht.
 • Wanneer individuele deelnemers een opleiding annuleren, gaat het team van Educo in overleg met de betrokkene, om de voor beide partijen best mogelijke regeling uit te werken. Deze regeling kan erin bestaan dat de deelnemer zich inschrijft voor een gelijkaardige opleiding die op een later tijdstip start. De betaling van een annuleringsvergoeding vervalt in dat geval (ook wanneer de gelijkaardige opleiding in een ander semester valt en de cursusdata hiervoor nog niet gekend zijn op het ogenblik van de annulering).
 • Wanneer een klant een groepscursus annuleert, zal het team van Educo overleggen met de organisatie die de cursussen heeft aangevraagd, om de voor beide partijen best mogelijke regeling uit te werken.
 • Wanneer de bestelling van de opleiding gebeurde via de website van Educo, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop het contract werd afgesloten, aan Educo mee te delen dat hij verzaakt aan de aankoop, en dit zonder schadevergoeding en zonder opgave van motief. Deze kennisgeving kan enkel gebeuren met een aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Educo. Als de klant al een betaling uitvoerde, zal Educo het betaalde bedrag in dat geval volledig terugbetalen. Dit verzakingsrecht kan niet worden uitgeoefend als de bestelde opleiding voor het einde van de verzakingstermijn van 14 dagen begint. In geval van een annulering na de termijn van 14 dagen waarover hierboven sprake is, is de annuleringsvergoeding van toepassing.

Klachtenbeheer

Voor de aanvang van de opleiding:
 • Als de klant voor de start van zijn opleiding of tijdens de opleiding een klacht heeft, moet hij deze zo snel mogelijk indienen bij Educo volgens de in haar klachtenbeheer beschreven werkwijze. Daarvoor zal de klant zich richten tot de verantwoordelijke van het opleidingscentrum waar hij zijn opleiding volgt, tot een vertegenwoordiger van Educo, tot een vertegenwoordiger van het bedrijf of de instelling die de opleiding organiseert (in company opleidingen), of rechtstreeks tot de kwaliteitsverantwoordelijke van Educo. De klacht moet schriftelijk gebeuren en minstens de concrete elementen bevatten die deze staven.
Na de opleiding:
 • De klachten die onmogelijk tijdens de opleiding konden worden ingediend of die niet op een bevredigende wijze tijdens de opleiding werden opgelost, moeten uiterlijk een week na het beëindigen van de opleiding worden ingediend bij Educo, volgens de in haar klachtenbeheer beschreven werkwijze. Adresgegevens van de kwaliteitsverantwoordelijke: Knops Media BV – Kwaliteitsverantwoordelijke – Molenaarsweg 4 – 3300 Tienen – info@educo.be
 • Bepaalde gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Educo. De klant kan, op eenvoudig verzoek zijn persoonlijke gegevens raadplegen. Hij kan de verbetering bekomen van alle onjuiste gegevens en/of de verwijdering van deze gegevens uit het bestand.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd.