Educo

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over de persoonsgegevens die we verzamelen.

EDUCO.be is een domein van Knops Media BV en wordt hierna naar verwezen in deze privacyverklaring als EDUCO.be.

EDUCO.be hecht veel waarde aan de bescherming ervan en daarom doen we er alles aan om er op een veilige, zorgvuldige manier mee om te gaan. EDUCO.be houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WIE zijn we?

EDUCO.be heeft een sociaal-culturele missie. Met laagdrempelige computeropleidingen bieden we ontwikkelingskansen aan individuele personen en aan groepen. We brengen mensen in verbinding met elkaar en bevorderen de algemene digitale geletterdheid in de samenleving.

JE PRIVACY, wat is dat?

Je privacy is alles wat je uniek maakt, bijvoorbeeld: je naam, voornaam, leeftijd, adres, e-mailadres, nationaliteit, levensbeschouwing, studieniveau, vaardigheden en hobby’s, rekeningnummer, lidmaatschap van organisaties of verenigingen, enzovoort.

Er zijn regels die je privacy beschermen. Met de nieuwe privacywet is een aantal van die regels aangepast. De wet geldt vanaf 25 mei 2018 in heel Europa en heet de “Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG)”.

WELKE persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

EDUCO.be verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • je voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, beroep, studieniveau, rekeningnummer, lidmaatschap van het ACV, lidmaatschap van OKRA, lidmaatschap van Markant, lidmaatschap van Neos, recht op werkloosheidsuitkering, recht op ziekte- of invaliditeitsuitkering;
 • de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van je werkgever.

WAAROM verzamelen en bewaren we je persoonsgegevens?

We verzamelen en bewaren persoonsgegevens om deelnemers aan onze activiteiten accuraat en klantvriendelijk te begeleiden en om onze doelstellingen te bereiken.

1.       We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens, zodat je kunt deelnemen aan onze activiteiten. De benaming in de privacywet voor deze verwerkingswijze is ‘uitvoering van een overeenkomst’.

Om je deelname aan onze activiteiten vlot te kunnen laten verlopen, vragen we je voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer. Deze gegevens gebruiken we om je te contacteren en om je een uitnodiging, een ontvangstbewijs, een bewijs van inschrijving, een verzoek tot betaling, een leerbewijs, enzovoort te bezorgen.

Je rekeningnummer vragen we om een terugbetaling te kunnen uitvoeren.

2.      We vragen een bewijs van lidmaatschap van het ACV, van OKRA, van Markant of van Neos en van het recht op een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, als dit voor jou een financieel voordeel oplevert bij deelname aan onze activiteiten. In dat geval vragen wij ‘toestemming’ om dit te doen.

3.       We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen. In dat geval vragen wij ‘toestemming’ om dit te doen.

Om je gericht op de hoogte te kunnen brengen van ons opleidingsaanbod, vragen we je voornaam, naam, adres en e-mailadres.

4.      We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover officiële instanties en overheden. Deze verwerkingsgrond wordt in de privacywet ‘wettelijke verplichting’ genoemd.

Een gedeelte van onze verwerkingen is wettelijk verplicht.

Om activiteitenverslagen of demografische studies op te maken voor de overheid, vragen we je geboortedatum, geslacht, nationaliteit en studieniveau. In de verslagen maken we deze gegevens anoniem.

Om je alle noodzakelijke attesten te kunnen bezorgen over je deelname aan onze activiteiten in het kader van betaald educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof en opleidingscheques, vragen we je voornaam, naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en de naam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres van je werkgever.

5.      We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor andere specifieke doeleinden zoals de uitvoering van audits of om met je contact op te nemen voor bevragingen en onderzoeken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

HOE ontvangen of verzamelen we je persoonsgegevens?

Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, briefwisseling of via onze website, kun je persoonlijke informatie met ons delen. Bij deelname aan een van onze activiteiten, vragen wij je ook om een deelnemersfiche in te vullen.

WIE verwerkt je persoonsgegevens bij EDUCO.be?

De privacywet bepaalt dat de organisatie zelf de officiële ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is. Voor EDUCO.be is dit de raad van bestuur van Knops Media BV. De verantwoordelijke bij EDUCO.be voor de privacy is de afgevaardigd bestuurder van de BV.

In de praktijk zijn het onze administratieve medewerkers die je persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Zij doen dit:

 • om je inschrijvingen te verwerken en je te informeren over de status ervan.
 • om je aankopen van softwarepakketten te verwerken en je te informeren over de status ervan.
 • om je als deelnemer te registreren bij EDUCO.be zodat we je ook getrouwheids- of beloningsprogramma’s kunnen aanbieden.
 • om je als deelnemer beter te bedienen, om te antwoorden op je vragen, om klachten te behandelen en om algemene feedback over onze diensten en producten in ontvangst te nemen.
 • om je actief te kunnen betrekken bij onze diensten en producten.
 • om je berichten te sturen als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van berichten. Deze berichten kunnen we verspreiden op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail of sms) en via de post. Als je je opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor je provider kosten kan aanrekenen.

WIE krijgt de gegevens?

Onze administratieve medewerkers, onze IT-verantwoordelijken en onze verantwoordelijke voor geanonimiseerde rapportering hebben rechtstreeks toegang tot de databank met persoonsgegevens.

Alle andere medewerkers ontvangen enkel geanonimiseerde gegevens of specifieke, minimale persoonsgegevens op papieren gegevensdragers zoals presentielijsten en leerbewijzen.

Onze administratieve medewerkers stellen persoonsgegevens ter beschikking van de directeur in geval van een specifieke vraag om informatie of een klacht.

EDUCO.be kan je persoonsgegevens delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 • Verwante organisaties

EDUCO.be kan je persoonsgegevens voor legitieme doeleinden (verwerking van inschrijvingen, klachtenbehandeling …) meedelen aan zijn plaatselijke vestigingen.

 • Dienstverleners

EDUCO.be kan een beroep doen op dienstverleners om diensten te verlenen namens EDUCO.be. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of deze moeten verwerken. In die gevallen sluit EDUCO.be een verwerkersovereenkomst af waarin we vastleggen dat de dienstverlener zich moet houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot je persoonsgegevens.

 • Wettelijke vereisten en overdracht van organisatie

EDUCO.be kan je persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht. Bij een volledige of gedeeltelijke overname van EDUCO.be door een andere organisatie of een fusie met een andere organisatie, kan de overnemer of de gefuseerde organisatie toegang krijgen tot de informatie die door de entiteit ‘Knops Media BV’ wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

EDUCO.be deelt je persoonsgegevens niet met derden die je gegevens willen gebruiken voor direct marketing.

WELKE persoonsgegevens bewaren we? HOE, WAAR en HOELANG bewaren we ze?

EDUCO.be zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel. Daarbij houden we rekening met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we je persoonsgegevens na uw laatste interactie met EDUCO.be gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

HOE beveiligen wij je persoonsgegevens?

Om je persoonsgegevens te beveiligen, slaan we je gegevens op in een beveiligde bedrijfsomgeving die alleen toegankelijk is voor onze administratieve medewerkers, onze IT-verantwoordelijken en onze verantwoordelijke voor geanonimiseerde rapportering. Andere medewerkers ontvangen alleen maar onrechtstreeks persoonsgegevens op “need-to-know”-basis. EDUCO.be volgt in dit verband ook de normen die in de sociaal-culturele sector algemeen zijn aanvaard.

WELKE rechten heb je en hoe zorgen wij ervoor dat je die rechten kunt uitoefenen?

 • Je hebt het recht op inzage.

Wil je weten welke gegevens we over jou bewaren? Neem contact op met ons en we bezorgen je alle gegevens.

 • Je hebt het recht om foute informatie te verbeteren.

Als je onjuistheden vaststelt in de persoonsgegevens die we van je bijhouden, neem dan contact op met ons en bezorg ons de juiste informatie. We registreren de juiste gegevens in onze databank.

 • Je hebt het recht om je uit te schrijven.

Als je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, laat het ons weten. Wij schrappen dan je gegevens uit onze mailing list.

 • Je hebt het recht om vergeten te worden.

Je kunt ons op elk moment vragen om onjuiste of oude gegevens te wissen. Neem in dat geval contact met ons op.

WAAR kun je terecht als je een vraag hebt of een probleem wilt signaleren?

EDUCO.be treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” van uw persoonsgegevens die in deze privacyverklaring genoemd worden. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop EDUCO.be je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, neem dan met ons contact op.

Telefoon: +32 (0)468 290 592
E-mail: privacy@educo.be
Adres: EDUCO.be, Molenaarsweg 4, 3300 Tienen

De reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel je onze diensten aan te bieden. Als je je persoonsgegevens meedeelt aan EDUCO.be aanvaard je de praktijken die we in deze privacyverklaring beschrijven. Als je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, deel ons geen persoonsgegevens mee.

EDUCO.be behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.